januar 28 2023 10:39:15

     
 


Beskrivelse af ydelser


LifeFRAMING tilbyder tre ulige niveauer af rådgivning:


Første niveau:

LifeFRAMING
henvender sig ved den mere direkte personlige rådgivning til klienten / medarbejder, der hvor rehabiliteringsprocessen (1) eksempelvis starter ved:
- Sammenbrud i livssituation
- Tab af identitet
- Stress symptomer konstateres
- Forringelse i funktionsniveauet
- Ændret livssituation med behov for en række rehabiliterings indsatser

 
 

Images: 01_Produkt.jpg

 
 

Ydelser

10) Individuelle ydelser
10.1) Første individuelle konsultation af ca. 1½ times varighed 1000,00 kr.
Eksempelvis:
- Briefing om samtalens indhold
- Klientens anamnese
- Dialogbaseret samtaleforløb
- Afdækning af klientens funktionsevne gennem interview
- Debriefing af samtaleforløb

10.2) Individuel konsultation 2. og efterfølgende konsultationer af 1 times varighed 700,00 kr.
Konsultationen kan eksempelvis differenceres indenfor følgende vidensperspektiver:
- Kriseterapi baseret på psykoterapeutiske samtale teknikker.

- En mere almen klient- centreret rådgivningsform.

- Kognitiv samtaleterapi kombineret med udførelse af almindelige daglige aktiviteter.


- Socialpraksisrådgivningsform.


10.3) Tillæg ved hjemmekonsultation / virksomhedskonsultation: 300,00 kr.


10.4) Kørsels tid med ref. til krak: 300,00 kr. pr. time.

10.5) Kørselstakst pr. 1. januar 2009, med reference til statens takst: 3.56 kr. / pr. km.

Medmindre der er lavet andre aftaler, afregnes kontant efter hver session.


Andet niveau:


A) Henvender sig mere indirekte til klienten / medarbejderen via. rådsøger, men omfatter ellers de samme ydelser som første niveau. (Rådsøger kan eksempelvis være arbejdsgiver, kommunen, regionshospitalet, forsikringen, pårørende m.m.).

Ydelser

20) Konsulent og rådgivningsfunktioner med individuelt forhandlet pris:

20.01) Som et supplement til APV og medarbejderudviklingssamtalen kan
LifeFRAMING tilbyde virksomhedens leder og medarbejder anonym rådgivning.

20.02) Supervision til mindre grupper.

20.03) Individuelle rehabiliteringsprojekter der strækker sig over en længere tidsperiode, vil kræve udarbejdelse og gennemførelse af en genoptræningsplan (2), hvilket aftales individuelt.Tredje niveau:


Henvender sig mere indirekte til arbejdet med en hel organisation, med anvendelse af en system rettede rådgivning og innovation. Således tror LifeFRAMING på organisationsudvikling på systemniveau, vil tjene rådsøger af udviklingsarbejdet, projektarbejdet og innovationstiltag bedst. Men at LifeFRAMING ligeledes kan inviteres ind på forskellige stadier af det organisatorisk udviklingsarbejde eller undervisningsforløb.

 
 

Images: 02_Produkt.jpg

 
 

A) Intrimleder funktionen kan være et supplement til de mere indirekte ydelser til klienten / medarbejderen via. rådsøger. Positionen får her karakter af ydelser som baner vejen for omstruktureringer, med kortere perioder af ansættelse. Strategi, struktur og overblik bliver nogle af de ingredienser som indgår, når en organisation udviser symptomer på frustration og kaos og derved får brug for en til at tage sig af opgaverne. De organisatoriske ydelser sker med omhu og samvittighedsfuldhed overfor den gældende organisation, ledelse og medarbejder. (Rådsøger kan eksempelvis være private virksomheder, kommunen eller regionen).

Ydelser

30) Undervisning og interventions funktioner med individuelt forhandlet pris:

30.01) Eksempelvis kræver genplaceringen af en medarbejder efter længere tids fravær også tiltag på organisationsplan.

30.02) Praksisudvikling af personale og ledelse.

30.03) Andre opgaver der vedrører HR relaterede projekter. Som eksempelvis rekruttering af medarbejdere.

30.04) Når konsulentfunktionen omhandler social intervention, kan LifeFAMING tilbyde virksomheder
et individuelt opbygget program efter ønsker og behov.

30.05) Følgende fastlagte temaer tilbydes indenfor social intervention:

A) Tema: Et multidiciplinært specialpædagogisk sundhedsfokus på stress
 - ergoterapi kan afhjælpe eller begrænse virkningen af alvorlige stress relaterede hedbredsproblemer
Fokusområde: Den socialpædagogiske og terapeutiske behandlingskrævende stress
Målgruppe: Præsentationen henvender sig til aftagere af sundhedsydelser.
Formål: At facilitere en diskusion om mentale helbredsproblemer og tilbagevenden på arbejde (TTA), samt øge viden om ergoterapiens kerneområde i hverdagsrehabiliteringens dag til dag aktiviteter og velfærd.
Varighed: 2-5 timer. 


B) Tema: Rejsen ind i det privatpraktiserende landskab.
Fokusområde: Opstartsfasen ved etablering af egen praksis.
Målgruppe: Præsentationen henvender sig til studerende ved professionsuddannelserne, som et element i
uddannelsen til at fremme og lade sig inspirer af entreprenørskab. De studerende skal være på vej til at
afslutte deres professionsbachelor.
Formål: Er at give de studerende indblik i og tage skridtet til at starte egen selvstændig praksis.
- at inddrage erfaringer og oplevelser fra etablering af egen privatpraktiserende praksis.
- at koble teori og praksis indenfor potentiel iværksætteri
- at ruste de studerende til nogle af de udfordringer iværksætteri har at byde på
Varighed: 5-7 lektioner

 

(1) Rehabiliteringen kan indeholde en række indsatser, som tilsammen kan kaldes en rehabiliteringskæde: Fx medicinsk behandling, genoptræning, råd og vejledning, revalidering, undervisning, information, hjælpemidler, erhvervs- træning samt en kollektiv indsats fx i form af fysiske tilgængelighedstiltag eller påvirkning af sociale miljøer (Hvidbogen, 2004).

(2) Genoptræningsplanen skal som minimum indeholde en beskrivelse af patientens tidligere
funktionsevne, en beskrivelse af patientens funktionsevne på udskrivningstidspunktet samt en
beskrivelse af patientens genoptræningsbehov på udskrivningstidspunktet, herunder af hvilke
begrænsninger i funktionsevnen, som genoptræningen skal rette sig imod.

(3) Social ansvarlighed defineres af Peter Berliner som; Det at passe på andre, dvs. at udvise, støtte og omsorg i situationer der hvor der er brug for hjælp (Psyke & Logos nr. 2, 2006).

Tavshedspligten omfatter ifølge Lov om brug af helbredsoplysninger m.v. på arbejdsmarkedet

Lov nr. 286 af 24. april 1996:

§ 11. Læger, klinikker, laboratorier, offentlige myndigheder m.v. må ikke videregive helbredsoplysninger omfattet af denne lov til andre end den person, som oplysningerne angår, jf. dog stk. 2.