januar 28 2023 10:40:44

     
 
Funktioner og behandlingsområder
 
 
Målgruppe

LifeFRAMING henvender sig til mennesker, der ønsker større indsigt i sig selv, eller som må have behov for, at overvinde fysiske og psykiske stress relaterede problemer gennem øget bevidsthed og deltagelse. Interventionen sigter på en individuel helheds-orienteret intervention, hvor fokus orienterer sig mod de ergoterapeutiske redskaber og er rettede mod menneskets åndelighed, aktivitetsadfærd, kompetencer, udvikling, udøvelse og funktion i relation til arbejde, familieliv og fritidsliv.
 
 

Images: maalgruppe.jpg

 
 


Funktioner

1. Terapeutfunktionen
Projekt Occupational Stress Rehabilitation orienterer sig grundlæggende mod de terapeutiske funktioner, så som psykoterapi, kognitiv terapi samt processuelle samtaleforløb og netværksmøder. Funktionen kan antage forskellige roller, som er individuelt betinget af opgavens indhold, aktivitet, situation og kontekst (1) og som søger at give handling og handlingsmønstre mening og relevans.

Nedenstående terapeutiske funktioner, må betragtes som værende vejledende for et individuelt behandlings forløb:
- Introduktion og afklaring af opgavens
   indhold
- Undersøgelse
- Analyse
- Proces eller målstyring
- Vejledning, rådgivning og formidling
- Evaluering

 
 

Konteksten(1) forstås i en bredere sammenhæng som den pædagogiske psykologiske ramme for mødet, herunder forventningerne og vurderingen af hvad der skal ske.

(1) Når det pædagogiske derfor forstås med vægten lagt på en formulering om det menneskelige tilblivende – det vil sige i relation til de processer hvor igennem mennesker dannes som handlende, reflekterende og interagerende væsner – så bliver det endog meget relevant i den aktuelle historiske og samfundsmæssige kontekster (Søndergaard, 2003)


2. Rådgivningsfunktionens mere almene funktioner:
Konsulent funktionen kan antage forskellige vidensperspektiver, som er individuelt betinget af opgavens indhold, situation og den samfundsmæssige kontekst. Der tages afsæt i princippet om komplementaritet og den gensidige afhængighed. Her kan der eksempelvis være tale om et dobbeltformål, som på den ene side sigter mod en dekonstruktion af det bestående perspektivs installation, men samtidig har et inkluderende og forsonende formål i sigte. Der kan derved skabes blik for de organisatoriske handlesammenhænge, sådan som de danner forbindelser og overlap. Men at de tillige åbne op for overskridende læreprocesser og marginale positioner, sådan som den organisatoriske, ledelsesmæssige og personalemæssige forståelsesramme konstituerer og indordner sig. Alle opgaver vil være omfattet af en forudgående afklaring om opgave og indhold:

Nedenstående konsulent funktioner må betragtes, som værende vejledende for rådgivningen / behandlingen:
- Introduktion og afklaring af opgavens
   indhold
- Undersøgelse
- Analyse
- Proces eller målstyring
- Vejledning, rådgivning og formidling
- Evaluering


3. Social intervention
LifeFRAMING tilbyder social intervention, indenfor Human Ressource tankegangen og som relatere sig til sundhedsfremmende aktiviteter, med det formål at forebygge arbejdsbetinget stress. Behandlingen sigter mod en helhedsorienteret intervention, der eksempelvis kan tage afsæt indenfor følgende områder:
- Styringsteknologier og social ansvarlighed (2).
- Betragte værdier og holdninger i spørgsmål der vedrører
menneskers tanker, følelser, tilpasning og livspraksis.
- Når psykisk vold optræder på arbejdet. 

(2) Social ansvarlighed defineres af Peter Berliner som; Det at passe på andre, dvs. at udvise støtte og omsorg i situationer der hvor der er brug for hjælp (Psyke & Logos nr. 2, 2006).

 
 
Beskrivelse af klinikken

Konteksten får dermed også betydning for de fysiske, sociale og kulturelle rammer, sådan som LifeFRAMING er søgt indrettet i rekreative og rolige omgivelser. LifeFRAMING har klinik på Sct. Villads Stræde 1, A, i Viborg. Beliggenheden har til huse i den indre gamle bydel, tæt ved domkirken, kendetegnet et anonymt kvarter og med en helt unik atmosfære. Indretningen er søgt afstemt med reference til Gundersons miljøterapeutisk principper (Hansen, 2005:12-15):
 
Beskyttelse
Eks. Skærmning
Trygge og sikre omgivelser
Psykisk omsorg
Aktiviteter der kan dæmpe angst
  
Støtte
Eks. Støtte til aktuelle gøremål
Tilgængelighed
Opmærksomhed
Råd
Beroligelse / Trøst
Opmuntring

Struktur 
Eks. Døgnplan, ugeplan, tidsangivelse
Strukturerede aktiviteter
Møder
Brug af aftaler og kontrakter
Økonomistyring
Navneskilt

Engagement
Eks. Gruppetræning
Patient ledet grupper
Deltagelse i aktiviteter i og udenfor klinikken
Reelle valgmuligheder